Točka
Modro sporočilo z vrednostjo. Skip Navigation Links

Splošni pogoji oglaševanja v TOČKI

1. Opredelitev pojmov

Izvajalec: je TOČKASI d.o.o., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana.

Naročnik: je pravna oseba, ki naroči izvajalcu objavo oglasa, oglasne kampanje ali z izvajalcem sklene pogodbo za zakup medija.

Uporabnik: je uporabnik storitve TOČKA, ki je podal izjavo, da želi prejemati brezplačne oglase na svoj mobilni telefon.

Oglas: oglas je enkratno sporočilo, poslano uporabnikom TOČKE v MMS ali SMS obliki. Za oglas se šteje tudi sporočilo, ki je poslano uporabniku na podlagi njegove interakcije – odgovora.

Oglasna kampanja: je sklop oglasov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu z željo seznaniti uporabnike TOČKE s svojim izdelkom/storitvijo in pri tem uporabi več rešitev za nagovor različnih ciljnih skupin, ali vsebuje predpripravljene odgovore na interakcije uporabnikov.

Naročilo: je pisno naročilo naročnika izvajalcu za objavo oglasa ali izvedbo oglasne kampanje.

Pogodbeni popust: je popust, ki ga prizna izvajalec naročniku, ki se vnaprej s pogodbo zaveže v dogovorjenem obdobju izvesti pogodbeni obseg oglaševanja v TOČKI.

Količinski popust: je popust, ki ga prizna izvajalec naročnikom, ki so v preteklem letu dosegli določene, v ceniku navedene obsege oglaševanja in jih izvajalec prizna za nazaj. Količinski popust in pogodbeni popust se ne seštevata.

2. Naročilo

Povpraševanje naročnik odda v pisni obliki najmanj pet (5) delovnih dni pred rokom za izvedbo kampanje in sicer:
  • preko spletne strani za oglaševalce
  • ali na elektronski naslov oglas@tocka.si
  • po telefonu 051 800 028
  • na faks št. 01 583 01 60
TOČKA v roku dveh (2) delovnih dni naročniku pošlje ponudbo po elektronski pošti. Potrjena ponudba s strani naročnika se smatra kot naročilo. Naročnik mora hkrati s potrjeno pounudbo TOČKI posredovati izdelan SMS/MMS oglas v obliki in obsegu, ki je predpisan v Navodilih za pripravo oglasov. TOČKA naročilo v roku enega (1) delovnega dne potrdi ali zavrne z obrazložitvijo. V primeru, da naročnik naroči tudi izdelavo oglasa, je rok za oddajo besedil in materialov najmanj sedem (7) delovnih dni pred rokom za izvedbo oglasne kampanje. Naročnik je dolžan odati povpraševanje za objavo oglasa ali oglasne kampanje tudi v primeru, da ima z izvajalcem podpisano Pogodbo. Povprašenje mora biti oddano v obliki in rokih, kot jih določajo Splošni pogoji.

3. Poročilo in analiza


Po koncu oglasne kampanje naročnik prejme natančno poročilo, ki ustreza izbiri naročnikove ciljne skupine.
  • Rok za izdelavo poročila klasične in interaktivne oglasne kampanje sta (2) delovna dneva po zaključku kampanje.
  • Rok za izdelavo analize uspešnosti interaktivne kampanje v primeru unovčevanja kuponov, bonov, točk,… na prodajnih mestih naročnika je tri (3) delovne dni po prejemu vseh potrebnih informacij o obsegu obiska uporabnikov na prodajnih mestih naročnika, s strani naročnika.

Strošek izdelave poročila in analize je zajet v znesek naročila in se ne zaračunava posebej.

4. Varstvo podatkov pridobljenih v oglasni kampanji

V primeru, da oglaševalec naroči oglasno kampanjo katere namen je pridobivanje osebnih podatkov uporabnikov TOČKE (ime in priimek / naslov / poštna številka / pošta, /e-naslov / telefonska številka) za svojo nadaljno uporabo, mu jih Izvajalec lahko posreduje, pri tem pa se oba zavezujeta posredovane oz. prejete podatke zavarovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Oglas, katerega namen je zbiranje osebnih podatkov uporabnikov TOČKE , mora biti oblikovan tako, da je iz njega jasno razvidno, da želi oglaševalec na ta način zbrati osebne podatke uporabnikov za svojo nadaljno uporabo - podajanje dodatnih oglasnih informacij. Oglaševalec se s potrjeno ponudbo zaveže, da bo tako pridobljene podatke uporabil le enkrat in le za posredovanje oglasnih informacij o produktih, ki jih je oglaševal v oglasu posredovanem v TOČKI.

5. Cene

Cene oglaševanja so določene v veljavnem ceniku ali v Pogodbi med naročnikom in izvajalcem. Oblikovanje oglasov in oglasnih kampanj ni vključeno v ceno objav in jih izvajalec, na podlagi predhodno potrjene ponudbe s strani naročnika, zaračunava posebej. V ceniku so navedene cene za oblikovanje enostavnih oglasov. Za oblikovanje zahtevnejših oglasov in oglasnih kampanj izvajalec, na željo in po specifikaciji naročnika, pripravi ponudbo. Cenik velja od 01.01.2009. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in pogojev. Veljavni cenik je objavljen na tukaj .

6. Roki za oddajo gradiva

Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega oglasa v elektronski obliki je najmanj tri (3) delovne dni pred rokom za objavo oglasa. Če oglas pripravi izvajalec, je rok za oddajo gradiva in materialov za pripravo oglasa najmanj sedem (7) delovnih dni pred rokom za pošiljanje oglasa. Če gradivo ni oddano v rokih, definiranih zgoraj, se cena oglaševanja poveča za 20% za vsak dan zamude oziroma se določi nov rok za objavo oglasa.

7. Reklamacije

Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem (8) dni po objavi oglasa. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti mobilnega medija. Za napake, ki so posledica slabih materialov ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Reklamacija pri ponavljajočih se oglasih velja le, če naročnik pravočasno opozori na napako ali poda reklamacijo že po prvi objavi. Za oglase, pri katerih je bil material oddan po navedenih rokih za oddajo (točka 3 Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po prejeti reklamaciji v pisni obliki.

8. Oglaševalske agencije in medijski zakupniki

Agencije so upravičene do agencijske provizije le, če je:
  • gradivo pravočasno oddano
  • dokončno izdelano v skladu z Navodili za pripravo oglasov
  • pripavljeno v elektronski obliki
Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji oz. medijskemu zakupniku zniža provizijo za 2%.

9. Vsebina

Oglasi morajo biti v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom in veljavno zakonodajo. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli TOČKE oziroma jim ne ustrezajo, ne objavi. Če bi imel izvajalec stroške, povezane z vsebino objave, skladno s tem členom (tožbe, pritožbe in podobno), mu jih je naročnik zavezan v celoti povrniti. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik. Če gre za oglaševanje plačljivih vsebin, do katerih uporabnik dostopa preko mobilnega telefona ali se na tovrstne vsebine naroča preko oglasa, mora oglas vsebovati jasno opozorilo o tem.

10. Objava študije primera

Naročnik se z oddanim naročilom strinja, da TOČKA lahko na svoji spletni strani objavi celotno študijo primera naročene oglaševalske kampanje.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z 1. 8. 2009.